Regulamin sprzedaży kursu on-line „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów”

 

Sprzedaż kursu „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów ” za pośrednictwem strony internetowej fajneogrody.pl realizuje Anna Sikora- Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fajne Ogrody Anna Sikora – Stachurska, ul. Kwitnącej Gruszy 22/2 – Piaseczno; NIP 123-09-34-85.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fajneogrody.pl

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kurs – kurs on-line „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów”, którego twórcą jest Sprzedawca,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Operator Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 – w przypadku wyboru płatności on-line Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/

Regulamin – niniejszy regulamin,

Strona sprzedaży – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.fajneogrody.pl/sklep,

Strona informacyjna – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.fajneogrody.pl/akademia.html,

Sprzedawca – Anna Sikora- Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fajne Ogrody Anna Sikora – Stachurska, ul. Kwitnącej Gruszy 22/2 – Piaseczno; NIP 123-09-34-85.

§2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony informacyjnej  Sprzedawca dostarcza niezbędnych informacji o zakresie tematycznej i formie organizacyjnej Kursu.

Za pośrednictwem Strony sprzedaży, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • aktywne konto na Facebooku,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),
 • program Ms Excel,
 • możliwość odtwarzania plików wideo,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4

Zakup Kursu

W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie Sprzedaży,
 • kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Kupujący otrzyma fakturę VAT po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy i przesłaniu danych niezbędnych do przygotowania dokumentu drogą mailową na adres: kontakt@fajneogrody.pl

§ 5

Udostępnienie i korzystanie z Kursu

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta oraz dostępu do tajnej grupy edukacyjnej na Facebooku.

Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu do 24 godzin po zawarciu umowy .

Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem oraz dostępu do aktywnego konta na Facebooku.

Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas minimum 1 roku. Kupujący może, po dokonaniu zakupu, pobrać wszystkie materiały pdf wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@fajneogrody.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://www.fajneogrody.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies-fajne-ogrody-2.html

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.